Double Shimomura Nobu Jason Hanjee Kinuko Koshino Yoshi.T Hil