Personal Miyamoto Sakaurai Hayashi KEN MORITA Tetsu Uco